mwa yo - les mois - months

kreyòl ayisyen français English
janvye janvier January
fevriye février February
mas mars March
avril " April
me mai May
jen juin June
jiyè juillet July
out, dawou août August
septanm septembre September
oktòb octobre October
novanm novembre November
desanm décembre December


sezon yo - les saisons - seasons

kreyòl ayisyen français English
sezon sèk la saison sèche dry season
sezon lapli la saison des pluies rainy season