chif, nimewo - les chiffres, nombres - numbers

kreyòl ayisyen français English
0 zewo zéro zero
1 en, youn un one
2 de deux two
3 twa trois three
4 kat quatre four
5 senk cinq five
6 sis six "
7 sèt sept seven
8 uit, wit huit eight
9 nèf neuf nine
10 dis dix ten


kreyòl ayisyen
11 onz
12 douz
13 trèz
14 katòz
15 kenz
16 sèz
17 disèt
18 dizuit, dizwit
19 diznèf
kreyòl ayisyen
20 ven
30 trant
40 karant
50 senkant
60 swasant
70 swasanndis
80 katreven
90 katreven-dis


kreyòl ayisyen français English
100 san cent hundred
1 000 mil mille thousand
1 000
000
youn milyon un million one million

kreyòl ayisyen français English
1o premye premier first
2o dezyèm deuxième second
3o twazyèm troisième third


kreyòl ayisyen français English
1/2 demi " half
1/3 yon tyè tiers third
1/4 yon ka quart quarter
% pousan(taj) pourcent(age) percent
kalkilatris la calculatrice calculator