kèsyon - question

kreyòl ayisyen français English
Kimoun ? Qui ? Who?
Kilès ? Quel ? Which?
Kisa ? Quoi ? What?
Koman ? Kijan ? Comment ? How?
Konben ? Combien ? How much / many?
Kikote ? Où ? Where?
Kilè ? Quand ? When?
Poukisa ? Pourquoi ? Why?
Paske ...
Akòz ...
Parce que ...
À cause ...
Because ...
repons la réponse the answer